Division Zero


newmedia concepts

Division Zero


newmedia concepts

Division Zero


newmedia concepts

Division Zero


Division Zero New Media concepts is een Internetuitgeverij.

Als uitgever bedenken, realiseren en exploiteren wij zowel educatieve- als commerciële concepten. Division Zero heeft als doel het rendabel uitgeven en exploiteren van relevante, kwalitatief hoogstaande producten en diensten die kennis en inzicht verschaffen.

DisclaimerDe aansprakelijkheid van Division Zero, van de personeelsleden van Division Zero en van de personen voor wie Division Zero verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Alle (redactionele) informatie, of informatie op andere wijze gepubliceerd op de websites van Division Zero is op zeer zorgvuldige wijze samengesteld. Doch kan Division Zero op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Division Zero en haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar (professionele) kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

De inhoud van advertenties, advertorials en persberichten samengesteld door of namens adverteerders, wordt door Division Zero niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Division Zero aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

Division Zero doet er alles aan om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen laten zijn, en indien van toepassing; storingen, vertragingen en dergelijke zo snel mogelijk te verhelpen. Een storing met betrekking tot websites van Division Zero kan niet leiden tot schadevergoeding door Division Zero aan (de) wederpartij. Division Zero is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor storingen van welke aard dan ook (waaronder maar niet uitsluitend hacks en andere aanvallen).

Privacy verklaring

Hoe gaan wij om met uw privacy?


U bezoekt een website die onderdeel uitmaakt van het online netwerk van Division Zero. Deze Cookie Verklaring is van toepassing op alle websites die behoren tot het netwerk van Division Zero. Bij het gebruik van websites van Division Zero kan door Division Zero en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van ‘cookies’.

Wat zijn cookies?
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze website of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren, welke niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Division Zero, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Eigenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Division Zero, Hij is te bereiken via office@divisionzero.nl en tel. nr. 020-6909680.

Persoonsgegevens die wij op onze websites verwerken

Division Zero verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via office@divisionzero.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Division Zero verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Uw Telefoonnummer wordt gebruikt om u te informeren over uw bestelling

Geautomatiseerde besluitvorming

Division Zero neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Division Zero ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Division Zero bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens: 30 dagen na verstrekking en tot hoe lang nodig is om te voldoen aan in de wet geregelde bewaartermijnen. Denk hierbij aan de bewaarplicht voor facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Division Zero verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Division Zero gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn veelal noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Division Zero en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@divisionzero.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Division Zero wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Division Zero neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via office@divisionzero.nl.Cookies van Advertentiebedrijven
Wij maken gebruik van advertenties van advertentiebedrijven wanneer u onze website(s) bezoekt bijv. Google. Google kan daarbij de zogenoemde DoubleClick DART-cookie in uw browser plaatsen teneinde informatie over uw bezoek aan deze site (niet uw naam, adres, e- mailadres of telefoonnummer) te verkrijgen. Google gebruikt deze Cookie om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat informatie over uw sitebezoek op bovenstaande wijze wordt gebruikt, klikt u op deze link.
Wij als websitehouder kunnen deze cookies overigens niet inzien.
Division Zero gebruikt advertenties met cookies van de volgende partijen; webads, openx, zoom.in, doubleclick spotlight, adnexus, m4n, daisycon, adsense, doubleclick, appnexus, zanox, google, stir en linkedin.

Cookies voor Website-analyse
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Wij raden u dan ook aan om regelmatig het privacy beleid van Google te raadplegen.
Klik hier om het privacy beleid van Google te lezen.

Cookies van overige externe partijen
Op onze website's zijn knoppen opgenomen om webpagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Denk hierbij aan filmpjes van bijvoorbeeld YouTube, foto's van diensten als Flickr of Picasa, en 'like' knoppen van sociale mediasites als Facebook en Twitter.
Division Zero gebruikt verder cookies van de volgende partijen; Facebook, Hyves, Twitter, Google+, Youtube, Vimeo, Flickr, Google Maps, AppNexus, AddThis.

Gebruikte cookies op websites van Division Zero

Cookie Naam  Omschrijving
RevCookie Cookie Control cookie. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeuren op te slaan (wel of geen cookies).
RevNotification Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of u bij binnenkomst op de website een pop-up m.b.t. Cookie Control krijgt te zien.
Addthis.com Addthis.com wordt gebruikt om pagina's te delen met vrienden binnen uw sociale netwerk.
Deze cookie wordt pas geplaatst nadat u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
__utma Google Analytics.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Deze cookie wordt pas geplaatst nadat u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
__utmb
__utmc
__utmz
PHPSESSID/ SESSION/ JSESSION / d8c778dbc12983243930e2c08c91753b en varianten hiervan Functionele cookies voor websites.
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Virtuemart Functionele cookies voor webwinkels.
Deze cookie onthoudt bijv. wat u in uw winkelwagen heeft geplaatst zodat u niet hoeft in te loggen.
Youtube Hoewel wij deze cookies niet zelf plaatsen, geven wij toch kort uitleg over het doel hiervan.
Een ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen.
Vimeo Hoewel wij deze cookies niet zelf plaatsen, geven wij toch kort uitleg over het doel hiervan.
Een ingesloten VIMEO-video verzamelt zelf via Google Analytics inzicht in het surfgedrag.
Facebook Hoewel wij deze cookies niet zelf plaatsen, geven wij toch kort uitleg over het doel hiervan.
Indien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van zijn/haar status.
Twitter Hoewel wij deze cookies niet zelf plaatsen, geven wij toch kort uitleg over het doel hiervan.
Indien een bezoeker ingelogd is bij Twitter, kan Twitter via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het delen van berichten en inzicht vergaren via een getoonde tijdlijn.
LinkedIn Hoewel wij deze cookies niet zelf plaatsen, geven wij toch kort uitleg over het doel hiervan.
Indien een bezoeker ingelogd is bij LinkedIn, kan LinkedIn via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het sharen van berichten.
Google +1 Hoewel wij deze cookies niet zelf plaatsen, geven wij toch kort uitleg over het doel hiervan.
Met behulp van Google +1 Plugin is het mogelijk de website te aan te raden.
Google Maps Hoewel wij deze cookies niet zelf plaatsen, geven wij toch kort uitleg over het doel hiervan.
Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van een organisatie getoond.
Flash Hoewel wij deze cookies niet zelf plaatsen, geven wij toch kort uitleg over het doel hiervan.
Flash heeft ook de mogelijkheid om cookies op te slaan, buiten de browser om. Flash-applicaties (zoals YouTube en TimeRime.com) maken hier gebruik van.
Iframes Hoewel wij deze cookies niet zelf plaatsen, geven wij toch kort uitleg over het doel hiervan.
Externe applicaties die in zgn. iframes gedraaid worden kunnen cookies plaatsen. Bijvoorbeeld Google Analytics.
AAA functionaliteit In deze cookie wordt opgeslagen welke lettergrootte de bezoeker gebruikt. Dit is puur functioneel, voor het gemak van de bezoeker.


Deze lijst is niet uitputtend omdat er dagelijks nieuwe software en dus ook cookies bedacht / gebruikt worden. Wilt u de laatste stand van zaken weten over gebruikte cookies neem dan contact op.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Your Online Choices: de gids voor online behavioural advertising

Uitsluiting cookies
Voor het bezoeken van onze website is het niet noodzakelijk dat u ons toestaat dergelijke externe cookies te laten plaatsen, maar wij raden dit wel aan. U kunt namelijk bij veel externe bedrijven gebruik maken van de opt-out mogelijkheid zodat cookies van die specifieke aanbieder niet langer worden toegestaan. Op www.youronlinechoices.com kan dat voor veel adverteerders tegelijk. u kunt daar ook lezen waar dergelijke cookies voor gebruikt worden. Ook is het mogelijk om u browser zo in te stellen dat alleen cookies van de site die u bezoekt worden geaccepteerd. Hoe u dit kunt doen, vindt u in de handleiding van uw webbrowser (bijv. Internet Exporer, Mozilla Firefox of Google Chrome).

Kies hieronder de browser welke u gebruikt.

Chrome

Voor informatie over het aanpassen van de browser Chrome klikt u op de knop hieronder.
Bekijk details

Firefox

Voor informatie over het aanpassen van de browser Firefox klikt u op de knop hieronder.
Bekijk details

Internet Explorer

Voor informatie over het aanpassen van de browser Internet Explorer klikt u op de knop hieronder.
Bekijk details

Safari

Voor informatie over het aanpassen van de browser Safari klikt u op de knop hieronder.
Bekijk details

Aanpassen privacy beleid
Wij behouden ons het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. Raadpleeg dit privacy- en cookiebeleid dan ook regelmatig.

Aangepast op: 20 juni 2018.

Division Zero
newmedia concepts

  • Web: www.divisionzero.nl
  • E-mail: contact (at) divisionzero.nl